Školsképrojektyamedzinárodné
Školsképrojektyamedzinárodné
partnerstvácezinternet
partnerstvácezinternet
PREZENTÁCIA
Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre
elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1,
010 26 Žilina
Program kontinuálneho vzdelávania
Festivalsthroughwishes
MáriaBilliková
ZákladnáškolaVýčapy-Opatovce

Partnerskáškola
Krajina: Taliansko
Mesto: G.Solari di Loreto
Typ školy: Základná škola
Vek žiakov: 14-15
Meno partnera: Paola Traferro (Taliansko)
Zeynep Aydin (TURECKO), Miriam Navarro
Sanchis (Španielsko), Marina Ferrari (Taliansko)
Charakteristikaprojektu
Jazyk:English
Vekžiakov:14-15
Predmety:Anglickýjazyk,Výchovaumením,
Časovýharmonogram:November–Máj
Priestornazverejňovanievýsledkov:TwinSpace
Cieleprojektu
Komunikáciamedzištudentami–ústnouapísomnou
formou,
Naučiťsaprezentovať,predstaviťštudentomsvoje
tradícieazvykypočassviatkov,
Precvičovaniesicudziehojazyka,
Motivovaťštudentovkučeniusacudziehojazyka
PoužívaťITzručnosti/počítače,laptopy,obrázky,
softvéry,publikácienawebe/
Pracovnýpostup
PredstavenienašichtradíciíVianoc,Valentínaa
Veľkejnoci,
Zhotoveniepohľadníckjednotlivýmsviatkom,
napísanietextustradíciamiVianoc,Dňasv.
ValentínaaVeľkejnocinaSlovensku,
Vytvoriťfotodokumentáciuazaslaťpoštou
pohľadnicejednotlivýmpartnerom.
Očakávanévýsledky
Poznaťtradícieazvykyvrozličnýchkrajinách;
Poznaťrozličnýchľudízrozličnýchkrajín;
Vedieťakokomunikovaťspartnermi;
Naučiťsamnohofaktovzrozličnýchzdrojov;
Spolupracovaťsdruhými,rozvíjaťtalenty;
PoužívaťITzručnosti;
Fotografovať;
Vyrobiťvýstavkuprácžiakovzjednotlivýchkrajín.
Predbežnévýsledky
PrezentáciaZákladnejškolyVýčapy–Opatovce,
učiteľovažiakovvprostredíTwinspace;
UkážkaprácžiakovatradíciínaSlovenskuv
anglickomjazyku.
Registráciaprojektu
VýstupyzTwinSpaceI.
VýstupyzTwinSpaceII.
VýstupyzTwinSpaceIII.
Stránky:1
Materiály:počet albumov - 1,
Členovia:počet členov 7, učiteľov - 5, počet členov – 14
Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre
elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná
8215/1, 010 26 Žilina