eTwinning na ZŠ Výčapy-Opatovce

O Škole


Pamiatky v našom okolí


Kostol Všetkých svätých slúžil veriacim od 12.storočia, svojou kapacitou už nepostačoval, preto sa zbúrala prístavba s kaplnkou a na vzniknutom priestore postaviť jednoloďový kostol centrálneho typu.

All Saint´s church was here for worshippers from the 12th century, by its size it was insufficient and therefore the attachment with the chapel was demolished. On the arosed place a single – aisle church of central type was built


Neobarokový kaštieľ bol pôvodne paulínsky kláštor sv. Jána, ktorý v obci založil Michal z Lefantoviec. Jadro stavby je gotické z roku 1369. V roku 1774 kaštieľ zbarokizovali. Na predný rizalit priečelia pristavali štyri dvojice toskánskych stĺpov s balkónom nadväzujúci na park.

Neo – baroque mansion was originally St. John „Paulin monastery“, which was established by Michael from the village Lefantovce. The core of the construction is gothic from 1369. In 1774 the castle was changed into the baroque style. On the front salient of the wall 4 pairs of Toskcan columns with the balcony were built out and interlocked to the park.


Siluetu holého pahorka nad Dražovcami na západnom okraji Nitry pôsobivo dotvára jednoduchá stavba románskeho Kostolíka sv.Michala Archanjela. Z architektúry prostých tvarov, pripomínajúcich pôvodné hradisko dýcha stáročná história, siahajúca až do 11.storočia.

Silhouette of the bare uphill above the village called Dražovce on the western periphery of the town Nitra impressively completes the simple building of St. Michael the Archangel Roman church. A simple form of architecture, eventually suggests authentic roost and breathe by ancient history which comes from the 11th century.


Renesančný kaštieľ šľachtického rodu Apponyiovcov sa po nákladnej rekonštrukcii premenil na luxusný hotel so slávnou barokovou knižnicou tohto starobylého rodu.V minulosti tu pobývali také osobnosti ako členovia prezidentskej dynastie Roosveltovcov, Thomas Cardeza z Titanicu, albánska kráľovná Geraldina a mnohí iní. V knižnici sa v súčasnosti nachádza 9000 titulov a 12 000 zväzkov písaných v desiatich jazykoch. Medzi najvzácnejšie z nich patrí aj dielo Sokrata zo švajčiarskeho Bazileja z roku 1508.

The Renaissance mansion of the aristocratic Apponyi family was after expensive renovation transformed into a luxury hotel with a famous baroque library. In the past there also stayed personalites such as the members of the Roosevelt president's dynasty, Thomas Cardeza from Titanic, Queen Geraldine from Albania and many others. In the library is now 9,000 titles and 12,000 volumes written in ten languages. The most precious of them is the work of Socrates from Swiss Banelarthe from the 1508.

Videá